Indices de Legislação

CC, arts. 356 a 359.
CP, arts. 163 a 167.
CF, art. 5°,V.
CCom, arts. 749 a 752.
CLT, art. 462, § 1°.
CP, art. 165.
CC, art. 186.
CPC, arts. 16 e 18.
CPC, art. 370.
CPC, art. 454.
LSA, art. 57.
LSA, art. 63.
LSA, art. 71.
CP, art. 103; CPC, arts. 37 a 220; CPP, art. 38; CTL, arts. 11, 119 e 149.
CF, arts. 7°,VIII e 42 § 11.
CPC, art. 162; CLT, art. 831.
CPC, art. 162, §2°.
CPC, art. 803.
CPC, arts. 480 a 482; Lei n° 4.337/64.
CPC, art. 325.
Lei n° 11.101/2005.
CPC, arts. 761 e 762.
CPC, art. 1.001.
CPC, art. 993.
CPC, arts. 114 a 117.
CF/88, arts. 55, II e§ 1°.
CF, art. 59,V.
Lei n° 6.321/76.
CC, arts. 138 a 165.
CPP, arts. 259 a 267.
CF/88, arts. 5 e 1347; Lei n° 1.060/50.
CF, art. 22, XVIII.
CPC, arts. 267 e 301; CPP, art. 395.
CPP, arts. 394 e 395.
CF/88, arts. 23, 37, 203, 227 e 244; Lei n° 7.853/89.
CP, art. 171.
DL n° 200/67, art. 11.
CPC, art. 100, § único.
CC, art. 1.297.
CPC, arts. 950 a 966.
CPC, art. 218.
CF, art. 41.
CC, arts. 84, 1.280.
CPP, arts. 41, 43 e 508.
Lei n° 8.245/91, art. 6.
CP, art. 138.
CPC, arts. 70 a 76.
Lei n° 8.213/91, art. 16.
CPP, art. 204, 215, 216, 469, 470.
CPP, art. 221, § 1°.
CPC, arts. 342 a 347.
Lei n° 6.815/80, arts. 57 a 64.
CPC, arts. 148 a 150.
Lei n° 8.866/94.
CC, arts. 334, 337 a 343, 506, 508, 627 a 652, 751, 753, 1.084, 1.135, 1.250, 1.264 e 1.713.
CPC, art. 1.113; LEF arts. 16 e 32. Lei n° 10.482/2002.
CCom, arts. 280 a 286, revogada pela lei n° 10.406/2002.
CC, arts. 627 a 646.
CC, art. 592.
CP, art. 256.
CP, art. 331.
CPP, art. 424.
CC, arts. 22 a 39.
Lei n° 11.259/05.
CF, arts. 5, 22 e 184; CC, arts. 31, 1.228, 1.275, 1.358, 1.376, 1.425, 1.509 e 1.911.
DL n° 3.365/41.
CP, arts. 260 a 263.
CP, art. 334.
CF, art. 7°,XIV.
Lei n° 6.205/75.
C. Consumidor, art. 28.
CP, art. 297, § 3°,I.
CLT, art. 462.
CLT, art. 540, § 2°.
CF, art. 7°,II.
Lei n° 9.279/86, arts. 94 a 121; Decreto n° 2.553/98-regulamentada.
CPC, art. 392.
COM, arts. 187 a 194.
CC, arts. 1.961 a 1.965.
CPC, ART. 511.
CPP, art. 319,II e §§ 1° e 2°.
Lei n° 9.491/97.
CC antigo, art. 20.
CP, art. 168, 182, 312 e 313.
CPC, § 1° do art. 412.
CPC, art. 267, VIII.
CP, art. 15.
CC, art. 186.
Lei n° 6.766/79.
CF/88, art. 12.
CP, arts. 330 e 359.
LCP, arts. 40 e 42.
CPC, art. 504.
CPC, art. 338.
CLT, arts. 479, 482, 483 e 508.
CLT, art. 487, § 4°.
CPC, art. 1.218.
CF, art. 169 e § 1°.
Lei n° 4.320/64, art. 12.
Lei n° 4.591/64, art. 12.
CPC, arts. 19 a 35.
CF, art. 39, ADCT.
CF/88, art. 217; Lei n° 9.615/98.
CPP, art. 408.
Lei n° 8.069/90, art. 164.
CP, art. 211.
CP, art. 151.
CP, art. 315.
CF, art. 5°, XLIX.
CPP, art. 658.
CP, art. 62,III.
CF, art. 5°, XI.
CP, art. 62,III.
CP, art. 42.
CP, arts. 130 a 140.
CPC, arts. 580, §único e 759.
CPC, arts. 748 a 753; CC, art. 955.
CP, art. 13, § 2°.
CP, art. 135.
Lei n° 8.906/94, art. 31, “caput”.
CPC, arts. 339 e 341.
CPC, arts. 14 a 15.
CPP, art. 6°.
CPC, arts. 14 a 35.
CPC, art. 2°, jurisdição e art. 125.
Lei n° 8.245/91, arts. 22 a 26.
LEP, arts. 38 e 39.
CC, arts. 1.400 a 1.409.
Lei n° 11.101/2005.
CF, art. 5° e §§ 1° e 2°.
CF/88, art. 5°.
CF/88, art. 5°, LIV.
CP, art. 49.
CLT, art. 457.
CCom, art. 12, revogado pela Lei n° 10.406/2002.
CTL, arts. 65, 457, 478 e 487.
CP, art. 139.
CP, art. 259.
CPC, art. 130.
CPP, art. 492.
CP, art. 129, § 4°.
Ver revalidação de.
LC n° 95/98.
Ver missão diplomática.
LCP, art. 34.
CF/88, art. 5.
CF/88, art. 5.
Lei n° 7.565/56.
CBA.
CF, art. 22,I.
Lei n° 5.559/68.
Lei n° 5.988/73 e 9.610/98, CF, art. 5.
CC, arts. 233 a 965.
CC, arts. 420, 463, 1.417; CCOM, arts. 128, 191 e 218, revogado pela Lei n° 10.406/2002.
CC, arts. 1.292, 1.299 a 1.313.
CC, art. 1.297; CPC, arts. 95, 259, 520, 946, 947, 948, 965 e 966.
CC, arts. 966 a 1.195.
CC, arts. 1.511 a 1.783.
CLT, arts. 129 a 133.
CF, art. 9°.
CC, arts. 1.791 a 1.797.
CF, art. 5°, XIV.
CC, arts. 1.196 a 1.510.
CC, arts. 513 a 520.
CF, art. 5° XXII.
CC, arts. 1.851 a 1.856.
CF/88, art. 5; Lei n° 5.250/67.
Lei n° 9.504/97, art. 58.
LSA, art. 230.
CF/88, art. 5.
CC, arts. 1.378, 1.379, 1.380, 1.383, 1.384, 1.385, 1.387, 1.388 e 1.389.
CC, arts. 1.369 a 1.377.
CC, arts. 1.297 e 1.298.
CC, arts. 1.277 a 1.281.
Lei n° 4.320/64.
Lei n° 7.210/84.
CC, arts. 233 a 965.
CF/88, arts. 15 e 37; Lei n° 818/49.
CF/88, arts. 6 a 9.
CC, art. 1.277 a 1.313.
CP, art. 99.
CP, art. 38.
CC, arts. 1.394 a 1.399.
CC, arts. 1.314 a 1.322.
CF, art. 22,I.
CC, arts. 1.919 a 1.430.
CC, arts. 1.225.
Lei n° 11.445/2007.
CF/88, arts. 165 e 166.
CP, arts. 26, 27, 31, 91, 92, 128, 146 e 150.
CF, arts. 3° IV, 5° XLII e 7° XXII.
LCP, art. 28, Lei n° 9.437/97, Decreto n° 2.222/97.
CF, arts. 40 § 3°, 41, § 3°, 93, VIII, § único e 128 § 5°,II,b.
CP, art. 171.
CPC, arts. 82,II e 96; CC, art. 1.753.
CPC, arts. 644 a 645.
CLT, arts. 856 a 875.
CLT, arts. 764, 766, 768, 789, 791, 837 a 855 e 895.
CPC, art. 541, § único.
CLT, arts. 856 a 875.
CLT, arts. 837 a 855.
CP, art. 61,II,c.
Lei n° 6.515/77.
CC, arts. 1.571 a 1.582.
CC, arts. 1.033 a 1.038.
CC, art. 1.087.
DL n° 41/66.
CPC, art. 1.218, VII.
CF, art. 19,III.
CF, art. 84,XXI.
CC, arts. 472 a 473.
CPC, arts. 215 a 257, 263, 547 e 548, 1.043 e 1.049; CPP, art. 75; CLT, arts. 716 e 784.
Lei n° 5.768/71.
CF/88, art. 30,IV.
CF, art. 21,XVI.
CTN.
CC, arts. 814 a 817.
LF, art. 124.
CF, art. 52,IX.
CF/88, arts. 48, 52 e 163.
CPC, art. 568,V.
LSA, arts. 201 a 204.
CC, arts. 52, 624, 625, 629, 831 a 836, 852, 867 a 872 e 889 a 895.
CC, art. 1°.
CPC, arts. 967 a 981.
CF/88, art. 226; Lei n° 6.515/77 e 8.408/92.
CP, art. 153.
Decreto n° 3.048/99, art. 318.
CC, arts. 538 a 554.
CC, art. 544.
CLT, art. 473,IV.
Decreto n° 86.715/81, art. 94.
CF, art. 23,III.
CF, art. 19,II.
CP, arts. 268 e 269.
CLT, art. 169.
CP, art. 61,II,h.
CC, arts. 145 a 150.
Lei n° 5.859/72.
CF, arts. 5°, 14 e 139; CC, arts. 22, 70 a 78; CPC, arts. 94 a 96, 111 e 172; CPP, arts. 72, 73, 283, 369 e 534.
Lei n° 5.172/66, art. 127.
CC, arts. 1.378, 1.381, 1.382, 1.384, 1.385, 1.388.
CC, arts. 39, 98, 481, 506, 521, 523, 525, 587, 809, 1.005, 1.056, 1.240, 1.389, 1.822.
DL n° 243/67, art. 32.
CF, art. 168.
CF, art. 243, § único.
Lei n° 5.474/68.
DL n° 167/67, arts. 46 a 54.
CP, art. 172.
CPC, art. 475.
CF, art. 7°,XIII.
CLT, arts. 411 a 414.
CLT, arts. 372 a 378.