Indices de Legislação

CC, arts. 215 594, 1.801, 1.865; CLT, art. 17, § 2°.
C. Com, arts. 749 a 752, CBA, arts. 11 a 14.
CC, arts. 1.573, IV, 1638, II.
CC, art. 1.248. IV.
CP, art. 164.
CP, arts. 323 e 327.
CPC, arts. 267, III e 268, § único.
CLT, art. 482,i.
CP, arts. 244, 246 e 247.
CC, art. 1.278.
Lei n° 8.245/91, art. 66.
CP, arts. 133 e 134.
CF, art. 229.
CP, arts. 246 a 247.
LD n° 4/62; DL n° 2/66.
Lei n° 11.445/2007.
CC, arts. 1.784, 1.785, 1.787, 1.796 e 1.797, 1.800, § 4°.
CC, art. 28.
CLT, arts. 143, 144, 145.
Lei n° 8.213/91, art. 87, § único, revogado pela Lei n° 8.870/94.
CLT, arts. 143 a 145.
Lei n° 7.998/90, art. 9.
CP, arts. 124 a 128; Lei n° 9.434/97, art. 14 § 3°.
CP, art. 128,I.
CP, art. 128, II.
CPC, art. 171.
ECA, arts. 101, § único e 123.
CC, arts. 3°, 166, 194 e 543.
CPC art. 269; CPP, art. 386.
CPP, art. 386; CP, art. 20 § único.
CPP, art. 411.
Lei n° 4.898/65; CF/88, art. 5.
CPC, art. 17.
CP, art. 173.
ECA, art. 155.
CF/88, arts. 5 e 103; CP, art. 350.
Lei n° 1.521/51; CF/88, art. 173.
CPC, arts. 3 a 6.
CC, arts. 441 a 443 e 495.
CPC, art. 108.
CPC, arts. 352, 486.
CTN, arts. 165 a 169.
CPC, arts. 801 a 807.
CF/88, art. 129, III; Lei n° 11.448/07.
Lei n° 7.347/85
CPC, art. 287.
CC, arts. 393, 1.235 e 1.752.
CC, arts. 334 a 345.
CC, art. 1.566; CPC, arts. 732 a 735, 852 a 854; Leis n° 6.515/77, arts. 19 a 23 e 5.478/68.
CC, art. 4°.
CC, art. 166.
CCom, art. 287.
CPC, art. 82, II.
CPC, arts. 907 a 913.
CC, arts. 334 a 345; CPC, arts. 890 a 900.
CPC, arts. 901 a 906.
CF/88, arts. 5, 22, 182, 184, 185 e 243; DL n° 3.365/41 e 1.075/70; Lei n° 4.132/62, 6.602/78, 6.766/79, arts. 42 a 44.
Lei n° 8.245/91, arts. 59 a 66.
CPC, arts. 946 a 981.
Lei n° 6.515/77
CPC, arts. 566 a 611.
CPC, arts. 355 a 363, 844 a 845; Lei n° 5.553/68 e 9.453/97.
CCom, art. 18; LF, arts. 30 e 169; LSA, art. 105; CPC, art. 378 e 389, 844 e 845.
CC, arts. 1.598, 1.606, 1.627; CF/88, art. 227.
CPC, arts. 920 a 924.
CPC, art. 109.
CPP, arts. 647 a 667.
Lei n° 9.507/97.
CF/88, art. 102; CPC, art. 483 e 484; RISTF, 215 a 224.
CPC, art. 275, inciso II, f; EOAB, arts. 22 a 26.
CF/88, arts. 52, 66, n97, 102, 103 e 125; Lei n° 4.337/64; Súmulas 285, 360 e 513 do STF.
CF, art. 5°, XLV.
CPC, art. 275, II, (e).
CC, arts. 446 e segs.
CPC.
Lei n° 8.560/92.
CPC, arts. 926 a 931.
CC, art. 168.
CPC, art. 1.029.
CPC, arts. 934 a 940.
CPC, arts. 1.022 a 1.030.
CC, arts. 559 a 562.
ECA, arts. 155 a 163; Lei n° 6.015/73, arts. 52 e 102.
CPC, art. 275, I E II.
CC, art. 1.228; CPC, arts. 907 a 913.
CPC, arts. 924 a 931; CC, 1.210.
CPC, art. 275, II, a.
CF, art. 5°, XLV.
CC, arts. 876 a 891.
Lei n° 6.515/77, art. 4°.
Lei n° 8.906/90.
CC, arts. 1.283 a 1.244; CPC, arts. 941 a 945; Lei n° 6.969/81; CF/88, arts. 183 e 191.
CPC, arts. 4,5, 34, 109, 325, 321, 325.
CPC, art. 946, I.
CPC, arts. 888 e 889.
CF, art. 102, I, a.
Lei n° 6.383/76; CF/88, arts. 20, 188 e 225.
CPC, arts. 946 a 981.
CPC, art. 301, parágrafo 2°.
CPC, arts. 1.102ª a 1102c.
CC, arts. 1.599 a 1.605.
CPC, art. 274.
CC, art. 1.297.
CP, arts. 100 a 106; CPP, arts. 24 a 62; CF/88, arts. 5 e 129.
CPP, arts. 5, 29 e 30; CP, arts. 100 e 103 a 106; CF/88, art. 5.
CP, arts. 100 a 103; CF/88, art. 5; CPP, arts. 24, 29, 268, 384 e 385.
CP, arts. 100, 102 e 103; CPP, arts. 24 e 25.
CPP, arts. 5 e 24.
CF/88, art. 5; Lei n° 4.717/65; Súmulas, 101 e 365 do STF.
CPC, arts. 920 a 933.
CPC, art. 108.
CP, art. 100.
CF, art. 5°, LIX.
CP, art. 100.
CPC, art. 275, II, a.
Lei n° 8.245/91.
CPC, arts. 485 a 495.
Lei n° 8.245/91, arts. 68 a 70.
CPC, arts. 16 a 18.
CPP, arts. 229, 230, 470, e 531; CPC, art. 418, II.
Decreto n° 2.044/1908, arts. 9° a 15.
CC, art. 386.
CC, arts. 878, 1.248, 1.256, 1.435.
CC, arts. 92, 233, 287, 364, 384, 822, 1.392, 1.473, 1.712 e 1.937.
CC, art. 1.234.
CLT, arts. 4, 30 e 40; Lei n° 6.338/76
CPC, art. 100, § único.
decreto n° 57.272/65.
LSA, arts. 116; art. 61 do DL n° 1.598/77.
Decreto n° 1.141/94.
LSA, art. 32, revogado pela Lei n° 8.021/90.
LSA, art. 17.
CPC, arts. 163 a 165, 556, 563 e 564; CPP, art. 619.
CLT, arts. 617 e 618.
LSA, art. 118.
CC, art. 297; DL n° 9.760/46.
CC, art. 1.250.
CLT, art. 134.
CPP, arts. 452, 471 e 474.
CP, art. 341.
CPP, arts. 259 a 267.
CPP, art. 451.
CPC, arts. 29 e 172, parágrafo único.
CC, art. 538.
CC, art. 544.
CC, arts. 804 a 1.813 e 1.956.
CF, art. 7°, XVI.
CLT, arts. 189 a 197, 388, 407, 410 e 411.
CF, art. 7°, XXIII; CLT, arts. 189, 192 e 194 a 197.
CLT, arts. 60 e 73; CF, art. 7.
CPC, art. 264; CPP, art. 46, § único.
CPC, arts. 714 a 715.
CC, arts. 1.272 a 1.274.
Lei n° 11.101/2005.
CC, arts. 1.323 a 1.326.
CF/88, arts. 37, 38, 48, VI e 84, VI.
CTN, arts. 194 a 208.
DL n° 2.318/86.
CLT, art. 41, § único.
CPC, art. 267.
CPC, arts. 400 a 406.
CC, arts. 1.598; 1.618 a 1.629; CF/88, art. 227; ECA, art. 390.
ECA, Lei n° 8.069/90.
CP, art. 306.
CP, art. 302.
CP, art. 240, parágrafo único.
CF, art. 133.
CP, art. 321.
CF, arts. 133 a 135.
CF/88, arts. 131 e 132.
CF, arts. 131 a 132.
CPC, art. 302; Lei n° 1.060/50.
CBA, Lei n° 7.565/86.
CBA, arts. 22 e 32, § único.
Decreto n° 1.232/62.
Lei n° 8.112/90, arts. 93, 94, 95 e 96.
CLT, art. 472, § 2°.
CPC, art. 888, IV.
Lei n° 1.521/51, art. 2°, XI.
CC, arts. 818 a 839.
CC, arts. 228, 1.584, 1.595.
Ver enfiteuse.
DL n° 3.438/41.
CCom, art. 556; CBA, art. 133.
CLT; art. 498.
Lei n° 9.984/2000.
Lei n° 9.427/96.
Lei n° 9.990/2000.
Lei n° 9.961/2000.
Lei n° 9.782/99.
CP, art. 23.
CCom, arts. 34 a 118, revogados pela Lei n° 10.406/2002.
CF, art. 192.
CP, arts. 61. 62 e 67.
CP, art. 557.
CPC, arts. 522, 524 a 529, 558 e 559.
CPC, arts. 522, 527.
LEP, art. 197.
CPC, arts. 522 e 527, II.
CPC, arts. 522 a 529.
CF, arts. 14, § 8° e 42, § 4°.
CP, art. 25.
Lei n° 4.950-A/66.
CF, art. 23, VIII.
Lei n° 7.802/89; Decreto n° 98.816/90.
CCom, arts. 741 e 742.
CC,arts. 1.288.
Lei n° 8.112/90, arts. 53 a 57; CLT, art. 239, § 2°.
CP, art. 41.
LCP, art. 41.
CP, arts. 33 e 36; LEP, arts. 93 a 95.
CC, art. 932, IV.
CPC, arts. 90 e 91; CLT, art. 894.
CC, art. 1.762.
CP, arts. 228 a 230.
CPC, arts. 327 a 328.
CPP, art. 195; CPP, art. 395.
LCP, art. 42, I.
CP, arts. 206 a 207; CCom, art. 500.
CPC, art. 1.112, III.
DL n° 911/69.
CP, art. 171.
CPC, arts. 1.113 a 1.119.
CP, art. 26; CPP, arts. 769 e 770.
CC, arts. 206, 557, 871, 948, 1.467, 1.590, 1.694 a 1.710.
CPC, arts. 852 a 854.
CTN, arts. 20, II, 97, IV e 213.
CF, art. 14 § único.
CF, art. 143.
CC, art. 1.086.
CP, art. 161.
Lei n° 6.015/73 e 8.245/91; CC, arts. 567, 569, 572, 574, 575, 582, 1.415, 1.507; CPC, arts. 585, 701, 723, 724 e 1.218.
CC, art. 1.248 e 1.250.
CPP, arts. 386, 492, II, a, 660 § 6°, 670, 685 e 690.
CC, art. 1.248, IV.
CLT, arts. 396 a 400.
CC, arts. 12 e 153; CPP, art. 323; CP, art. 147.
CF, art. 5°, XXXV.
LSA, art. 44.
CC, art. 484.
CP, art. 354; CPM, art. 182.
CF, art. 5°, LV.
CF, art. 14, § 4°; CLT, art. 464.
LICC, art. 4°; CPC, art. 126; CPP, art. 3°; CLT, art. 8°; CTN, art. 108.
CC, art. 160.
CF/88, arts. 21 e 48; CP, art. 107; CPP, art. 742.
CPP, arts. 734 a 742; LEP, arts. 187 a 193.
CTN, art. 180; CF/88, art. 159.
CF/88, art. 150.
CC, art. 3°, II; CPC, arts. 1.178, I e 1.180.
CF, art.5; Lei n° 5.250/67.
LRP, art. 196; CLT, arts. 29, 34, 36 a 40 e 456.
CLT, arts. 29 a 35.
CP, art. 59.
CC, arts. 333 e 352.
CP, art. 1°.
CC, arts. 364, 1.225, 1.419 a 1.420, 1.506, 1.507, 1.509 e 1.510.
CCom, art. 678.
CC, arts. 10, 119, 157, 158, 178, 2.027.
CC, arts. 1.122, 1.525, 1.552, 1.559, 1.560, 1.571, 1.597, 1.649; CPC, arts. 347 e 475.
CC, art. 2.027.
CC, arts. 854 a 860.
CPC, art. 415; CPP, art. 210.
Lei n° 4.591/64, art. 1°.
CPC, arts. 296, 475, 496, 513 a 521, 551; CPP, arts. 593 a 606.
CPP, arts. 593 a 606.
CPC, arts. 59, 105, 299, 736, 819, 996, § único, 1.043, § 2°, 1.017, § 1° e 1.057; CPP, arts. 154 e 625, § 2°.
CP, arts. 1° a 12.
CP, arts. 59 a 76.
CC, arts. 531, 758 a 762, 785, 799 e 801.
CP, art. 287.
CPC, art. 882.
CF/88, art. 7, 30, 31, 32, 35 a 38, 70 a 78, 84 a 92, 99, 100, 116, 123, 157 e 224; Leis n° 6.179/74, 6.226/75 e 6.243/75.
CF/88, art. 40.
Lei n° 8.213/91, arts. 57 e 58.
CF/88, art. 40 e 201; CLT, art. 475; Lei n° 8.213/91.
CF/88, art. 40; Lei n° 8.213/91, arts. 52 a 56.
CF/88, art. 201.
CC, arts. 128, 814 a 817.
CPC, art. 219.
CPC, art. 362.
CBA, arts. 155 e 308 a 310.
CPC, arts. 885 e 886.
CLT, arts. 424 a 432.
Decreto n° 1.092/94.
Lei n° 6.868/80.
CPP, arts. 317 e 318.
CP, art. 169.
CP, art. 169.
CP, art. 169.
CP, arts. 168 a 170, Lei n° 9.983/2000.
Lei n° 8.112/90, arts. 30, 31 e 32.
CC, arts. 1.293 a 1.296.
CC, art. 1.659.
CC, arts. 131, 136, 447, 693, 919, 1.187, 1.201, 1.204 a 1.209.
CF, art. 5°, caput.
CC, arts. 1.294 a 1.209.
CPC, arts. 1.078 a 1.100, revogado pela Lei n° 9.307/96.
CPC, arts. 1.072 a 1.100, revogado pela Lei n° 9.307/96.
CC, art. 500.
CPC, arts. 4°, II e 390 a 395.
CPC, art. 480.
RISTF, art. 327.
CPC, arts. 141, 150, 157, 288 e 351; CPP, art. 240; LCP, arts. 18, 19 e 28; Lei n° 9.437/97; Decreto n° 2.222/97.
CCom, arts. 463, 475, 481 e 484.
CF, art. 13, § 1°.
CLT, arts. 462, § 2° e 910.
Decreto n° 1.102/1903.
CCom, art. 461.
Lei n° 5.194/66.
CPC, art. 367.
CPP, art. 28.
CPC, art. 267, § único.
Lei n° 6.545/78.
CC, arts. 945 a 1.094.
CPC, arts. 96, 97, 173 II, 751 II, 1.142, 1.145, 1.146, 1.149, 1.151, 1.153, 1.159 a 1.161 e 1.170.
CPC, arts. 686 a 707.
CF art. 190; CC, arts. 1.144, 1.147, 1.399, 1.507, 1.747; CPC, art. 275,II,b; CBA, arts. 127 a 132.
RBC, 2.309/96.
Lei n° 10.188/2001.
CF, art. 195, § 8°, Decreto n° 59.566/66, arts. 3° e 16 a 33.
CC, arts. 420, 463, 725, 1.416; CPC, art. 701.
CP, art. 15.
CP, art. 16.
CPC, arts. 148, 173, 750, 813 a 821 e 879; CPP, arts. 136 a 143.
CCom, arts. 740 a 748.
CC, art. 1.695.
ver adoção.
CPC, arts. 855 a 860 e 1.031 a 1.038.
CPC, art. 660; CP, art. 351.
CPC, art. 160.
LCP, art. 40.
Lei n° 5.988/73, art. 4°, XII.
CPC, arts. 879 a 881.
CPC, arts. 608 e 609.
Lei n° 5.988/73, art. 4° XII.
CC, arts. 1.282 a 1.284.
CC, arts. 20, 30, 33, 39, 197, 228, 496, 533, 544, 558, 786, 790, 1.482, 1.521, 1.523, 1.552, 1.560, 1.576, 1.581, 1.591, 1.594 a 1.597, 1.731, 1.801, 1.814, 1.829, 1.832, 1.834, 1.836, 1.837, 1.838, 1.845, 1.852, 1.962, 1.963, 2.002, 2.010, 2.011, 2.018.
CP, art. 121, § 2°,III.
CF, art. 4°,X.
CP, art. 216-A.
LSA, art. 135.
CF/88, arts. 27, 48, 60 e 103.
LSA, arts. 132 a 134.
CPC, art. 457.
LRP, arts. 109 a 113.
LRP, art. 38.
CLT, art. 17, § 2°.
CC, arts. 215, 595 e 1.865.
CPC, arts. 50 a 55 e 144; CLT, arts. 514 e 789; CPP, arts. 266 a 273; CC, arts. 62, 1.103, 1.566, 1.623, 1.724 e 1.902; ECA, arts. 141 a 144.
LEP, arts. 25 a 27.
LEP, arts. 10 a 27.
CF, art. 5°, LXIII.
Lei n° 1.060/60, art. 5°, LXXIV e LXXVII.
Lei n° 1.060/50; CF/88, arts. 5 e 134.
Lei n° 5.584/70.
CF, art. 53,IV, ADCT.
CF, art. 23,II.
Lei n° 9.982/2000.
LEP, arts. 22 e 23.
CPP, arts. 268 a 273.
CPP, arts. 268 a 273, 420, 451, 452, 467, 471, 481, 483, 561 e 602.
CPC art. 54.
CPP, arts. 32, 51, 52, 54, 55, 405, 441, 979 e 1.066.
CF/88, art. 5; CC, arts. 53, 56 e 61.
CLT, arts. 511 a 514.
CF, art. 8°.
LCP, art. 39.
CLT, arts. 511 a 514.
CLT, art. 2°, § 1°.
CLT, arts. 533 a 539.
Ver arruaça.
CPC, arts. 879 e 881.
CP, art. 199.
CP, art. 198.
CP, art. 197.
CP, art. 262.
CP, art. 265.
CP, art. 261.
CP, art. 214; Lei n° 8.072/90.
CP, arts. 65 e 66; CPP, art. 387 e 484.
Lei n° 6.868/80.
CLT, art. 380, “a”; Lei n° 6.868/80.
CLT, art. 380, “b”.
Lei n° 9.029/95.
Lei n° 9.029/95.
CPP, art. 32, §§ 1° e 2°.
CLT, art. 257, § 1°, 3.
CLT, art. 257, §§ 1°, 2°.
CP, art. 301.
CF, arts. 7°, XXIII, 60, 198 e 192; Lei n° 8.112/90, arts. 68 e 72.
CF/88, arts. 49, XIV, 177, V e § 2° e 225, § 6°.
CF, art. 7°, XXIII; CLT, arts. 189 a 197.
CF, art. 95, § único, III.
CP, art. 48, § único.
CF, art. 9°, § 1°.
CLT, art. 352, § 1°.
Decreto n° 3.179/99.
CF, art. 22, XXVI.
CF, art; 7°, XXII; CLT, arts. 189 a 197.
Ver a realização do.
CLT, art. 627, “a”.
Lei n° 5.764/71, art. 79.
CPP, arts. 24, 401, 474 e 564.
CLT, art. 482.
CLT, art. 482.
CLT, art. 482.
CP, arts. 214, 216, 218.
CC, art. 185.
CC, art. 367.
CC, art. 104.
CF/88, art. 5; LICC, art.6.
CP, art. 233.
CLT, art. 627, “a”.
CPC, arts. 599,II, 600 e 601.
CPC, arts. 158 a 161.
CPC, art. 577.
CC, art. 186 a 188.
CC, arts. 185 e 2.035.
CPC, arts. 154 a 261.
Lei n° 7.437/85.
CC, arts. 854 a 886.
Lei n° 1.521/51, art. 3.
CLT, arts. 101 a 111.
CPC, arts. 763 a 767.
CF, art. 84.
CPP, art. 497.
CLT, art. 707.
CLT, art. 749.
CLT, arts. 750 a 751.
CF, art. 52.
CPC, arts. 444 e 457.
CPC, arts. 447 a 449.
CPC, arts. 450 a 457.
CLT, arts. 843 a 852.
CPC, art. 331.
CLT, arts. 813 a 817.
CF, art. 123, §, II.
Lei n° 4.782/65, art. 20, § 1°,b; LSA, art. 177, § 3°.
CF, art. 71, VI; DL n° 200/67, art. 23,II.
CP, art. 327, § 2°.
CLT, art. 624.
CC, arts.7, 9, 22 a 25, 36, 223, 871, 1.759 e 1.878; Lei n° 6.051/73, art. 94; CPC, arts. 82, II; 215, § 1°.
CF/88, arts. 37, 173; DL n° 200/67.
CPC, art. 384.
CPC, arts. 686, 688, 690.
CPP, arts. 158 a 184.
CLT, art. 629 e §§.
CPC, art. 1.027 e § único.
CPC, arts. 665 e 790.
CF, art. 7°, XXVII.
CF, art. 25.
CF, arts. 25, 29 e 32.
Lei n° 3.807/60; Lei n° 5.890/73.
CPP, art. 162.
CP, art. 13 e 29; CPC, arts. 62, 63 e 77; CPP, arts. 49, 79 e 580.
CF, art. 5, LXVIII e LXX.
CF, art. 5° XII.
CPP, art. 4°.
CF, art. 21, XII.
CPC, art. 799.
CC, art. 1.597.
CP, art. 356; CPC, arts. 141, IV, 155, 159, § 2° , 161, 196, 267, § 1°, 434, 510, 674, 1.063 a 1.069 e 1.215; CLT, arts. 777 e 778; CPP, arts. 541 a 548.
CPC, art. 715 e §§.
CPP, art. 245.
CPC, art. 166.
CPC, arts. 139 a 153.
CF/88, art. 201; Lei n° 8.213/91, art. 86.
CF/88, art. 201; Lei n° 8.213/91, art. 59 a 64.
CF/88, art. 201.
CF/88, art. 201; lei n° 8.213/91, art. 80.
CLT, art. 476.
CLT, art. 393.
Decreto n° 95.247/87.
CPC, arts. 420, 658, 680 a 683 e 772; CLT, arts. 886 a 888.
CF, art. 74, III.
CPC, art. 1.218; CCom, arts. 103 a 107, 109, 172, 449, revogada pela Lei n° 10.406/2002.
LRP, arts. 97, 98, 142, 167 e 246.
CPP, art. 6.
CF, art. 7°, XXI; CLT, arts. 487 a 491.
CC, art. 1.297; CPC, arts. 946,I, 960 e 962,I.
CLT, art. 638; CPC, art. 198; CPP, art. 117.
CC, arts. 1.248 e 1.251.